Niaga SMS

Penafian pendapatan

Laman web ini adalah perkhidmatan maklumat dalam talian, tertakluk kepada pematuhan anda dengan terma-terma dan syarat-syarat yang dinyatakan di bawah. SILA BACA DOKUMEN INI DENGAN TELITI SEBELUM MENGAKSES ATAU MENGGUNAKAN LAMAN INI. DENGAN MENGAKSES ATAU MENGGUNAKAN LAMAN INI, ANDA BERSETUJU UNTUK TERIKAT DENGAN TERMA DAN SYARAT YANG DINYATAKAN DI BAWAH. JIKA ANDA TIDAK INGIN TERIKAT DENGAN TERMA DAN SYARAT INI, ANDA TIDAK BOLEH MENGAKSES ATAU MENGGUNAKAN LAMAN INI. LAMAN INI BOLEH MENGUBAH SUAI PERJANJIAN INI PADA BILA-BILA MASA, DAN PENGUBAHSUAIAN TERSEBUT AKAN BERKESAN SEGERA SELEPAS PENEMPATAN PERJANJIAN DIUBAH SUAI DI LAMAN. ANDA BERSETUJU UNTUK SEMAK PERJANJIAN berkala untuk TAHU TENTANG PENGUBAHSUAIAN TERSEBUT DAN AKSES SAMBUNGAN ANDA ATAU PENGGUNAAN LAMAN INI AKAN DIANGGAP PENERIMAAN MUKTAMAD ANDA PERJANJIAN DIUBAH SUAI.

1. Copyright, Lesen dan Penyerahan Idea.

Seluruh kandungan laman web ini dilindungi oleh hak cipta dan cap dagang undang-undang antarabangsa. Pemilik hak cipta dan cap dagangan adalah laman web ini, gabungannya atau pemberi lesen pihak ketiga yang lain. ANDA TIDAK BOLEH mengubah, menyalin, mengeluarkan semula, menerbitkan, memuat naik, menyiarkan, menghantar, atau mengedar, DALAM APA-APA CARA BAHAN PADA LAMAN INI, TERMASUK TEKS, GRAFIK, KOD DAN / ATAU PERISIAN. 

Anda boleh mencetak dan memuat turun bahagian bahan dari kawasan-kawasan yang berbeza Laman ini semata-mata untuk kegunaan bukan komersial anda sendiri dengan syarat bahawa anda bersetuju untuk tidak mengubah atau memadam mana-mana hak cipta atau notis proprietari daripada bahan-bahan. 

Anda bersetuju untuk memberikan kepada laman web ini bukan eksklusif, bebas royalti, di seluruh dunia, lesen kekal, dengan hak untuk sub-lesen, untuk mengeluarkan semula, mengedar, menghantar, membuat karya terbitan, memaparkan secara awam dan awam melaksanakan apa-apa bahan dan lain-lain maklumat (termasuk, tanpa had, idea-idea yang terkandung di dalamnya untuk produk dan perkhidmatan baru atau lebih baik) anda serahkan kepada mana-mana kawasan awam laman web ini (seperti papan buletin, forum dan newsgroup) atau melalui e-mel ke laman web ini dengan segala cara dan dalam mana-mana media yang diketahui kini atau yang akan dibangunkan. 

Anda juga memberi laman web ini yang hak untuk menggunakan nama anda berkaitan dengan bahan-bahan yang dikemukakan dan maklumat lain serta yang berkaitan dengan semua pengiklanan, pemasaran dan bahan promosi yang berkaitan dengannya. Anda bersetuju bahawa anda hendaklah mempunyai sebarang rekursa terhadap laman web ini untuk mana-mana pelanggaran yang didakwa atau sebenar atau penyalahgunaan apa-apa hak proprietari dalam komunikasi anda ke laman web ini.
 

TrafficServer 1.01 CAP DAGANG.

Penerbitan, produk, kandungan atau perkhidmatan yang dirujuk di sini atau di Laman ini adalah tanda dagangan atau servicemarks dari laman web ini eksklusif. produk dan nama syarikat yang disebut dalam laman web ini mungkin cap dagang pemilik masing-masing.

2. Penggunaan Laman ini.

Anda memahami bahawa, kecuali untuk maklumat, produk atau perkhidmatan yang dikenal pasti dengan jelas seperti yang dibekalkan oleh laman web ini, yang tidak beroperasi, mengawal atau menyokong apa-apa maklumat, produk atau perkhidmatan di Internet dalam apa jua cara. Kecuali ini web ini- mengenal pasti maklumat, produk atau perkhidmatan, semua maklumat, produk dan perkhidmatan yang ditawarkan melalui Laman atau di Internet secara amnya ditawarkan oleh pihak ketiga, yang tidak bergabung dengan laman web ini. 

Anda juga faham bahawa laman web ini tidak boleh dan tidak menjamin atau menjamin bahawa fail tersedia untuk memuat turun melalui laman web ini akan bebas jangkitan atau virus, cecacing, kuda Trojan atau kod lain yang nyata mencemar atau harta yang merosakkan. 

Anda bertanggungjawab untuk melaksanakan prosedur dan pusat pemeriksaan yang mencukupi untuk memenuhi keperluan tertentu anda untuk ketepatan input dan output data, dan untuk mewujudkan kaedah di luar ke Tapak bagi pembinaan semula sebarang data yang hilang.

ANDA MENERIMA JUMLAH TANGGUNGJAWAB DAN RISIKO UNTUK PENGGUNAAN LAMAN DAN INTERNET. LAMAN INI MENYEDIAKAN LAMAN DAN MAKLUMAT BERKAITAN "SEBAGAIMANA ADANYA" DAN TIDAK MEMBUAT SEBARANG WARANTI YANG NYATA ATAU TERSIRAT, PERWAKILAN ATAU PENGENDORSAN APAPUN (TERMASUK TANPA HAD JAMINAN HAK MILIK ATAU BUKAN PELANGGARAN ATAU WARANTI TERSIRAT DAGANG ATAU KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU) BERHUBUNG DENGAN PERKHIDMATAN, MAKLUMAT DAGANGAN ATAU PERKHIDMATAN DISEDIAKAN MELALUI PERKHIDMATAN ATAU DI INTERNET SECARA AM, DAN LAMAN INI TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB UNTUK SEBARANG KOS ATAU KEROSAKAN YANG TIMBUL SAMA ADA SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG DARIPADA SEBARANG TRANSAKSI TERSEBUT. 

IT IS SEPENUHNYA TANGGUNGJAWAB ANDA UNTUK MENILAI KETEPATAN, KESEMPURNAAN DAN kebergunaan SEMUA PENDAPAT, NASIHAT, PERKHIDMATAN, MERCHANDISE DAN MAKLUMAT LAIN DISEDIAKAN MELALUI PERKHIDMATAN ATAU DI INTERNET SECARA AM. LAMAN INI TIDAK MENJAMIN BAHAWA PERKHIDMATAN AKAN TERGANGGU ATAU BEBAS ATAU KEROSAKAN DALAM PERKHIDMATAN AKAN DIBETULKAN.

ANDA MEMAHAMI BAHAWA SIFAT PURE INTERNET MENGANDUNGI BAHAN diedit SEBAHAGIAN YANG seksual yang eksplisit dan menyinggung perasaan MUNGKIN KEPADA ANDA. AKSES UNTUK BAHAN TERSEBUT ADALAH ATAS RISIKO ANDA. LAMAN INI MEMPUNYAI KAWALAN KE ATAS dan tidak akan bertanggungjawab SAJA UNTUK BAHAN TERSEBUT.

HAD LIABILITI

TIDAK AKAN LAMAN INI BERTANGGUNGJAWAB ATAS (I) SEBARANG SAMPINGAN, TURUTAN ATAU TIDAK LANGSUNG (TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA, GANTI RUGI ATAU KEHILANGAN KEUNTUNGAN, GANGGUAN PERNIAGAAN, KEHILANGAN PROGRAM ATAU MAKLUMAT, dan sejenisnya) YANG TIMBUL DARIPADA PENGGUNAAN ATAU KEGAGALAN UNTUK MENGGUNAKAN PERKHIDMATAN, ATAU SEBARANG MAKLUMAT ATAU URUSNIAGA DISEDIAKAN DALAM PERKHIDMATAN, ATAU DIMUAT TURUN DARIPADA PERKHIDMATAN, ATAU SEBARANG KELEWATAN MAKLUMAT ATAU PERKHIDMATAN. 

WALAUPUN LAMAN INI ATAU WAKIL DIBENARKAN TELAH DINASIHATKAN KEMUNGKINAN KEROSAKAN TERSEBUT, ATAU (II) APA-APA TUNTUTAN DIAGIHKAN KEPADA KESILAPAN, KETINGGALAN, ATAU KETIDAKTEPATAN LAIN DALAM PERKHIDMATAN DAN / ATAU BAHAN ATAU MAKLUMAT DIMUAT TURUN MELALUI PERKHIDMATAN. KERANA BEBERAPA NEGERI TIDAK MEMBENARKAN PENGECUALIAN ATAU HAD LIABILITI UNTUK KEROSAKAN AKIBAT ATAU SAMPINGAN, HAD ATAS MUNGKIN TIDAK TERPAKAI KEPADA ANDA. DALAM NEGERI TERSEBUT, INI LIABILITI LAMAN TERHAD SETAKAT YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG.

Laman web ini tidak mewakili apa tentang mana-mana laman web lain yang anda boleh mengakses melalui ini satu atau yang boleh menghubungkan kepada laman web ini. Apabila anda mengakses halaman di luar laman web ini, sila memahami bahawa ia adalah bebas daripada laman ini, dan bahawa laman web ini tidak mempunyai kawalan ke atas kandungan di laman web. Di samping itu, pautan ke laman web laman web ini tidak bermakna bahawa menyokong laman web ini atau menerima apa-apa tanggungjawab untuk kandungan, atau penggunaan, laman web itu.

3. Ganti Rugi.

Anda bersetuju untuk menanggung rugi, mempertahankan dan melindungi laman web ini, pegawai, pengarah, pekerja, ejen, pemegang lesen, pembekal dan mana-mana pembekal perkhidmatan pihak ketiga kepada Perkhidmatan daripada dan terhadap semua kerugian, perbelanjaan, ganti rugi dan kos, termasuk yuran peguam yang munasabah , akibat daripada sebarang pelanggaran Perjanjian ini (termasuk kelakuan cuai atau salah) oleh anda atau mana-mana orang lain yang mengakses Perkhidmatan.

4. Hak Pihak Ketiga.

Peruntukan-peruntukan perenggan 2 (Penggunaan Perkhidmatan), dan 3 (Ganti Rugi) itu adalah untuk kebaikan laman web ini dan pegawai, pengarah, pekerja, ejen, pemegang lesen, pembekal, dan mana-mana penyedia perkhidmatan pihak ketiga kepada perkhidmatan tersebut. Setiap individu atau entiti hendaklah mempunyai hak untuk menegaskan dan menguatkuasakan peruntukan-peruntukan secara langsung terhadap anda bagi pihaknya sendiri.

5.Term; Penamatan.

Perjanjian ini boleh ditamatkan oleh salah satu pihak tanpa notis pada bila-bila masa untuk apa-apa sebab. Peruntukan-peruntukan perenggan 1 (Copyright, Lesen dan Penyerahan Idea), 2 (Penggunaan Perkhidmatan), 3 (Ganti Rugi), 4 (Hak Pihak Ketiga) dan 6 (Pelbagai) hendaklah kekal setelah sebarang penamatan Perjanjian ini.

6.Miscellaneous.

Perjanjian ini semua akan ditadbir dan ditafsirkan selaras dengan undang-undang Amerika Syarikat yang terpakai kepada perjanjian yang dibuat dan dilaksanakan di Amerika Syarikat. Anda bersetuju bahawa sebarang tindakan undang-undang atau prosiding antara laman web ini dan anda untuk apa-apa maksud yang berkaitan dengan Perjanjian ini atau pihak-pihak 'kewajipan di bawah ini boleh dibawa secara eksklusif dalam mahkamah persekutuan atau negeri mempunyai bidang kuasa berwibawa duduk di Amerika Syarikat. 

Apa-apa kausa tindakan atau tuntutan yang anda mungkin ada yang berkaitan dengan Perkhidmatan mesti dimulakan dalam tempoh satu (1) tahun selepas dakwaan atau sebab tindakan timbul atau tuntutan itu atau kausa tindakan yang dihalang. Kegagalan ini tapak untuk menegaskan atau menguatkuasakan pelaksanaan ketat mana-mana peruntukan Perjanjian ini tidak boleh ditafsirkan sebagai penepian mana-mana peruntukan atau hak. Baik perlakuan antara pihak-pihak atau amalan perdagangan hendaklah bertindak untuk mengubah suai mana-mana peruntukan Perjanjian ini. 


Laman web ini boleh menyerahkan hak dan kewajipannya di bawah Perjanjian ini kepada mana-mana pihak pada bila-bila masa tanpa notis kepada anda.
Apa-apa hak yang tidak diberi secara nyata di dalam ini adalah terpelihara.

Regards,

ARazak Ngah
http://arazakngah.comCopyright 2017 arazakngah.com - All Rights Reserved

Privacy Policy | Terms and Conditions | Affiliates | Contact Us